सबैमा नमस्कार ! राहत संकलन मा सहभागी भै सहयोग गर्न ईच्छुक माहानुभावहरूले कृपया facebook मा massage होईन निम्न टेलीफोन मा सिधा सम्पर्क गर्नु हुन्अनुरोध गरिन्छ :-
Nrn France
Mr Poudel President 06.22.90.09.41
Mr Hamal vice-president 06.59.69.47.34
Mr wagle général secrétaire 06.78.96.56.78
Mr shahi treasurer 06.20.42.98.00